Långbrodalskören 2022-01-11 Protokoll från styrelsemöte  
S1-2022  
Närvarande: Martin Wikmark, Agneta Törnquist, Lars Landin, Katarina Sjöberg,  Anne Veide, Lena Zackrisson, Stefan Zackrisson, Kristina Löwenberg  
Frånvarande:  
§ 1  
Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst  
 Körstart planeras att ske efter årsmötet, någon gång i februari. Beror på rådande läge.  Verksamheten förutsätter att medlemmarna är trippelvaccinerade, att varje medlem har var  sin anvisade plats, att alla håller avstånd, att alla spritar händer, att alla har egna noter m.m.  
 Agneta kollar att Annika Hesselvall har avbokat internat i Bogesund 19-20 februari – träning  inför 30-årsfest. Eventuellt arbetsdagar lö-sö i Godtemplargården senare i vår när vi vet mer.   Valborg Älvsjö Gamla IP 30 april, förhoppningsvis.  
 Konsert i Godtemplargården 22 maj, förhoppningsvis.  
 Körens 30-årsfest i Park Folkets Hus Örby 1 oktober 2022 – finns dekor sedan förra gången?  Festen är för nuvarande medlemmar (passiva och aktiva) samt hedersmedlemmar.  Medlemmarna uppmuntras att formera flera olika arbetsgrupper inför 30-årsfesten.  Flera har skrivit upp sig: Nettan, Birgitta E, Birgitta D, Ann-Britt, Yvonne, Inez.  Agneta och Lena träffar arbetsgruppen pratar ekonomi och praktiska saker kring lokalen.  Styrelsens hanterar inramningen och ekonomin med hjälp av arbetsgruppen.  
§ 2 
Programgruppen 
Styrelsen föreslår att Programgruppen engageras för det musikaliska innehållet inför 30-årsfesten.  Lämpligt att programgruppen håller i programmet och hur olika smågrupper ska engageras under  kvällen. Martin kallar ihop Programgruppen.  
§ 3  
Ekonomi  
30-årsfest: Kostnader för lokalen Park beräknas till 17000 kr (1000 kr i depositionsavgift, 1000 kr i  bokningsavgift, lokalhyra 10000 kr, städning 1500 kr, porslin 20 kr/person, dukar 80 kr/duk, en  personal 450 kr/h). Mat och dryck 500 kr/person.  
Körens kassa, för närvarande ca 72 046,58 kr, bör kunna täcka det mesta gällande festen.  
Styrelsen har beslutat att avgiften för höstterminen är 700 kr för aktiva och 350 kr för passiva.  Antalet medlemmar i kören är 39 personer; 36 aktiva och 3 passiva medlemmar. En medlem kan vara  passiv endast under ett begränsat antal terminer efter samråd med styrelsen i varje enskilt fall.  
Agneta har pratat med Karin Lindgren, som avslutat sitt medlemskap.  
Lena har pratat med Ewa Larsson, som avslutat sitt medlemskap.  
Martin har pratat med Margot Larsson, som vill vara medlem t.o.m. 30-årsfesten.  
Två nya aspiranter sjöng med oss den 29 november: Jacqueline Anwar och Birgitta Karlberg.  I allmänhet brukar man pröva tre gånger innan man provsjunger.  
Ytterligare två personer, utöver aspiranterna ovan, har uttryckt intresse för vår kör.  Körförbundets avgift är 180 kr/medlem oavsett om medlemmen är aktiv eller passiv. 
Avgift för vårterminen 2022 ännu inte beslutad.  
Medlemmar uppmanas att INTE betala terminsavgiften före årsmötet.  
§ 4 
Medlemskap i föreningar och förbund 
STIM – hanteras av Birgitta Eriksson. Inga konserter under 2021. 
Lennart och Martin sammanställer till Kulturens. Skärpta anvisningar för att erhålla bidrag.  Vi erhåller ca 4000 kr/år under normala verksamhetsår. 2020 blev bidraget 2500 kr. Inga bidrag från  Kulturens under 2021.  
§ 5  
Hemsida och IT 
Uppdaterade bilder tas lämpligen framåt våren. Martins svärson kan troligen engageras.  Hemsidan hålls ständigt aktuell med länkar till protokoll m.m.  
§ 6  
Ordningsregler och stadgar 
Inget att notera.  
§ 7  
Motioner, valberedning och årsmöte 
Årsmöte – måndagen 7 februari kl. 19 via Zoom, inbjudan även till aspiranter. Martins epostlista.  Agneta bjuder in med kallelse. Berörda i styrelsen ställer upp för omval. Någon ny bör uppmuntras  att bli att axla rollen som suppleant. Agneta kontaktar Elisabeth Wester, valberedningen. Omval av  valberedning? Lena överlämnar kassörens rapport till Annika Hesselvall inför revisionsberättelsen.  Agneta skriver verksamhetsberättelse för 2021. Martin skriver verksamhetsplan för 2022.  
§ 8  
Övriga frågor 
Inget att notera.  
§ 9  
Nästa möte 
Styrelsen har förberedande möte en timme innan årsmötet, måndagen 7 februari kl. 18.  Konstituerande styrelsemöte sker direkt efter årsmötet. Samtliga via olika Zoom-länkar.  
Vid protokollet Justeras 
Kristina Löwenberg Agneta Törnquist  
_________________________________________________________________________________ Roller i styrelse efter konstituering av valda ledamöter direkt efter årsmötet 
Styrelse 2021 Martin Wikmark Dirigent/Körledare OMVAL 1 år Agneta Törnquist, omval 1 år (2021) Ordförande 1 ÅR KVAR Kristina Löwenberg, omval 2 år (2020-2021) – klar Ledamot – Sekreterare 1 ÅR KVAR Lena Zackrisson, omval 2 år (2020-2021) – klar Ledamot – Kassör OMVAL 2 ÅR Anne Veide, omval 2 år (2021-2022) Ledamot  OMVAL 2 ÅR Lars Landin, omval 2 år (2021-2022) Ledamot  OMVAL 1 år Katarina Sjöberg, omval 1 år (2021) Suppleant 
1 ÅR KVAR Stefan Zackrisson, omval 2 år (2020-2021) – klar Ledamot – Biträdande kassör

NYVAL 2 ÅR Annika Hesselvall, nyval 2 år (2021-2022) Revisor 
OMVAL 1 ÅR Birgitta Eriksson, omval 1 år (2021) Revisorssuppleant

OMVAL 1 ÅR Elisabeth Wester, omval 1 år (2021) Valberedning, sammankallande OMVAL 1 ÅR Monika Hansson, omval 1 år (2021) Valberedning 
OMVAL 1 ÅR Ingrid Ingers, nyval 1 år (2021) Valberedning

_________________________________________________________________________________ Stående dagordning vid kommande möten: 
1. Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst  
2. Programgruppen  
3. Ekonomi  
4. Medlemskap i föreningar och förbund  
5. Hemsida och IT  
6. Ordningsregler och stadgar  
7. Motioner, valberedning och årsmöte  
8. Övriga frågor  
9. Nästa möte