Långbrodalskören Älvsjö Stockholm  
F1-2022 2022-02-07 
Protokoll från årsmöte 
§ 1 
Årsmötet öppnades av Agneta Törnquist. 
§ 2 
Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst. 
§ 3 
Dagordningen godkändes. 
§ 3b 
Birgitta Dominius anmälda en övrig fråga. 
§ 4 
Susanne Johansson valdes till årsmötets ordförande. 
§ 5 
Kristina Löwenberg valdes till årsmötets sekreterare. 
§ 6 
Jan Westerberg och Annika Hesselvall valdes till justerare. 
§ 7 
Agneta Törnquist föredrog verksamhetsrapport 2021 som lades till handlingarna. § 8 
Stefan Zackrisson föredrog kassarapport 2021 som lades till handlingarna. 
Intäkter 34 800 kr. Kostnader 24 552,95 kr. Resultat 10 247,05 kr. Kassan 73 351,68 kr vid årets slut. § 9 
Annika Hesselvall föredrog revisionsberättelse 2021 som lades till handlingarna. § 10 
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. § 11 
Elisabeth Wester, sammankallande från valberedningen, föredrog valberedningens förslag enligt  bilaga. Ledamöter och suppleant valdes enligt nedan:
Styrelse 2022 Martin Wikmark Dirigent/Körledare
OMVAL 1 år Agneta Törnquist, omval 1 år (2022) Ordförande
OMVAL 2 ÅR Kristina Löwenberg, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – idag sekreterare
OMVAL 2 ÅR Lena Zackrisson, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – idag kassör
1 ÅR KVAR Anne Veide, 1 år kvar (2021-2022) – klar Ledamot 
1 ÅR KVAR Lars Landin, 1 år kvar (2021-2022) – klar Ledamot 
NYVAL 1 år Nettan Blom, nyval 1 år (2022) Suppleant
OMVAL 2 ÅR Stefan Zackrisson, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – idag bitr. kassör

§ 12 
Elisabeth Wester, sammankallande från valberedningen, föredrog valberedningens förslag enligt  bilaga. Revisorer valdes enligt nedan: 
1 ÅR KVAR Annika Hesselvall, 1 år kvar (2021-2022) – klar Revisor
NYVAL 1 ÅR Jan Westerberg, nyval 1 år (2022) Revisorssuppleant

§ 13 
Valberedningen omvaldes till ny valberedning. 
OMVAL 1 ÅR Elisabeth Wester, omval 1 år (2022) Valberedning, sammankallande
OMVAL 1 ÅR Monika Hansson, omval 1 år (2022) Valberedning
OMVAL 1 ÅR Ingrid Ingers, omval 1 år (2022) Valberedning

§ 14 
Terminsavgiften för medlemmar fastställdes till 700 kr, oförändrad sedan hösten 2018. 350 kr i avgift för vårterminen 2022, även för passiva medlemmar, är en kompensation för utebliva  träningar under hösten 2021, utgör ett undantag som täcker främst avgiften till Körförbundet men  även bank- och IT-avgift samt övriga kostnader vi ser framför oss såsom noter, coach och fest. 
§ 15 
Martin Wikmark föredrog en översiktlig verksamhetsplan 2022 som lades till handlingarna. Körstart planeras till måndagen 28 februari 2022. 
§ 16 
Övrig fråga: Finns det något system för hur en ny person blir medlem i kören? Svar: Intresseanmälan via hemsidan och kontakt med Martin Wikmark. 
§ 17 
Årsmötet avslutades. 
Vid protokollet 
Kristina Löwenberg Susanne Johansson  Justeras 
Jan Westerberg Annika Hesselvall