Långbrodalskören 2022-05-11  Protokoll från styrelsemöte  
S4-2022  
Närvarande: Martin Wikmark, Agneta Törnquist, Lars Landin, Nettan Blom,  Anne Veide, Lena Zackrisson, Stefan Zackrisson, Kristina Löwenberg  
Frånvarande:  
§ 24  
Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst  
 Konsert i Godtemplargården 22 maj kl 17. Några på plats kl 14 för att fixa gradänger, övriga  kommer kl 15. Arrangör IOGT-NTO. Kontakt Dan Evaldsson. 50 kr i inträde, kontant eller  swish fungerar. Dona Nobis för att hedra Kjell Lönnå. Martin har satt upp anslag runt om i  Älvsjö. Martin skickar även digitalt till kören.  
 Körträning sker även 23 maj och 30 maj. Fika efter sista träningen.  
 Körstart måndagen 29 augusti.  
 Förslag internat i Sigtuna 12-13 november för att träna inför julkonsert. Agneta kollade med  Annika Hesselvall efter mötet. Kostnad för helpension är 2000 kr per person.   Alternativ till internat är arbetsdag i Fruängens kyrksal.  
Körens 30-årsfest i Park Folkets Hus Örby 1 oktober 2022  
 Festen är för nuvarande medlemmar (passiva och aktiva) samt hedersmedlemmar.  Kerstin är inbjuden i egenskap av hedersmedlem.  
 Medlemmarna uppmuntras att formera flera olika arbetsgrupper inför 30-årsfesten.  Flera har skrivit upp sig: Nettan, Birgitta E, Birgitta D, Ann-Britt, Yvonne, Inez, Jacqueline.  Agneta och Lena träffar arbetsgruppen, pratar ekonomi och praktiska saker kring lokalen.  
 Styrelsens hanterar inramningen och ekonomin med hjälp av arbetsgruppen. Arbetsgruppen  kan föreslå lämplig budget i övrigt. Styrelsen har givit Nettan uppdrag att vara styrelsens  representant och sammankallande. I uppdraget ingår att hantera budgeten enligt inledande  stycke i paragraf Ekonomi nedan. Arbetsgruppen behöver inte ha styrelsens godkännande för  sina utlägg, däremot behöver samtliga verifikationer (kvitton, fakturor) sparas inför  ekonomiredovisning. Catering betalas med faktura.  
 Nettan utgör sammankallande mellan arbetsgrupp och styrelse och kollar vad som gäller på  Parks hemsida (kontakt med husmor m.m.). Nettan hade möte med arbetsgruppen den 5  maj. Arbetsgruppen planerar att boka besök på Park.  
 En skrift om körens 30-åriga historia kommer inte att sammanställas eftersom informationen  är alldeles för omfattande. I skåpet finns flera pärmar med digert innehåll att kika i för alla  intresserade medlemmar (Anne).  
§ 25 
Programgruppen 
Styrelsen föreslår att programgruppen engageras för det musikaliska innehållet inför 30-årsfesten.  Lämpligt att programgruppen håller i programmet och hur olika smågrupper ska engageras under  kvällen. Kan tidigare sånghäfte återanvändas? Kan gamla kör-filmer visas med PC-projektor?  Martin har kallat ihop programgruppen som dock hittills endast talat om vårkonserten 22 maj.  Festens musikaliska innehåll dryftas i samband med träningen den 16 maj.  
 
§ 26  
Ekonomi  
30-årsfest: Kostnader för lokalen Park beräknas till 17000 kr (1000 kr i depositionsavgift, 1000 kr i  bokningsavgift, lokalhyra 10000 kr, städning 1500 kr, porslin 20 kr/person, dukar 80 kr/duk, en  personal 450 kr/h). Mat och dryck 500 kr/person.  
Körens kassa, för närvarande ca 81 319,33 kr, bör kunna täcka det mesta gällande festen.  Faktura för Fruängens kyrksal har ej erhållits. Hyror för IOGT-lokalen behöver kontrolleras.  
Terminsavgiften för medlemmar fastställdes till 700 kr, oförändrad sedan hösten 2018.  350 kr i avgift för vårterminen 2022, även för passiva medlemmar, är en kompensation för utebliva  träningar under hösten 2021, utgör ett undantag som täcker främst avgiften till Körförbundet men  även bank- och IT-avgift samt övriga kostnader vi ser framför oss såsom noter, coach och fest.  De flesta av körens medlemmar har betalt 350 kr till pg 423 37 34-5. Swish-funktion diskuterades för  att underlätta betalning. Kostnaden för Swish är 600 kr/år, vilket känns onödigt. Styrelsen avvaktar.  
Antalet medlemmar i kören är 41 personer; 35 aktiva (varav 2 aspiranter som nu är nya medlemmar)  och 6 passiva medlemmar. En medlem kan vara passiv endast under ett begränsat antal terminer  efter samråd med styrelsen i varje enskilt fall.  
Passiva medlemmar: Margot Larsson, Tina Flyckt, Yvonne Hammar, Britt-Marie Hansson.  Marie Åström, Maria Johansson har ej betalt passiv avgift och tas bort efter påminnelse.  Nya medlemmar: Jacqueline Anwar och Birgitta Karlberg.  
Körförbundets avgift är 180 kr/medlem oavsett om medlemmen är aktiv eller passiv.  
§ 27 
Medlemskap i föreningar och förbund 
STIM – hanteras av Birgitta Eriksson. Inga konserter under 2021. STIM betalas efter konserter och  belastar OK Älvsjö-Örby resp. IOGT-NTO. Kören planerar inga egna konserter just nu.  
Lennart och Martin sammanställer till Kulturens. Skärpta anvisningar för att erhålla bidrag. Vi erhåller  ca 4000 kr/år under normala verksamhetsår. 2020 blev bidraget 2500 kr. Inga bidrag från Kulturens  under 2021. Rapporteringen tycks ha blivit krångligare. Närvarolistor och kvitton ska skickas in.  Martin kontrollerar om det räcker att rapportera varje termin. Styrelsen överväger eventuellt utträde  ur Kulturens eftersom Kulturens kräver en stor arbetsinsats för att kören ska kunna erhålla bidrag.  Kan vara intressant att få ersättning för hyra, dirigentkostnad, röstcoach, noter m.m.  Martin och Lennart kollar hur mycket bidrag som kan erhållas. 
§ 28  
Hemsida och IT 
Uppdaterade bilder tas vid lämpligt tillfälle. Martins svärson kan troligen engageras. Hemsidan hålls  ständigt aktuell med länkar till protokoll m.m. Hemsidan åter i drift efter en viss tids avstängning.  
§ 29  
Ordningsregler och stadgar 
Inget att notera.  
§ 30  
Motioner, valberedning och årsmöte 
Inget att notera.  
 
§ 31  
Övriga frågor 
Medlemmar kan lämna förslag/frågor i Förslagsmapp vid träningarna. Ett förslag från en medlem är  att sjunga igenom nya låtar helt och hållet för att få en känsla för musiken.  
En medlem har föreslagit fika varje gång. Förutsättningarna är dock inte optimala, avseende tillgång  till kök samt konsekvenser för dirigentarbete och körträning, så styrelsen enades om att det räcker  med fika vid terminsstart och terminsslut.  
Facebook ”Körsång i Stockholm” kan fungera som forum för rekrytering och för annonsering av  konserter. Nettan ombesörjer hänvisning till körens e-postadress.  
§ 32  
Nästa möte 
Styrelsemöte – onsdagen den 24 augusti kl. 18.30 hemma hos Martin (Tallspinnarvägen 10).  Innan dess samlas vi på Långbro Värdshus torsdagen 16 juni kl 17.30 (Anne bokar).  
Vid protokollet Justeras  
Kristina Löwenberg Agneta Törnquist  
_________________________________________________________________________________  Roller i styrelse efter konstituering av valda ledamöter direkt efter årsmötet 
Styrelse 2022 Martin Wikmark Dirigent/Körledare OMVAL 1 år Agneta Törnquist, omval 1 år (2022) Ordförande OMVAL 2 ÅR Kristina Löwenberg, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – sekreterare OMVAL 2 ÅR Lena Zackrisson, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – kassör 1 ÅR KVAR Anne Veide, 1 år kvar (2021-2022) – klar Ledamot  1 ÅR KVAR Lars Landin, 1 år kvar (2021-2022) – klar Ledamot  NYVAL 1 år Nettan Blom, nyval 1 år (2022) Suppleant – festgruppen  
OMVAL 2 ÅR Stefan Zackrisson, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – bitr. kassör

1 ÅR KVAR Annika Hesselvall, 1 år kvar (2021-2022) – klar Revisor 
NYVAL 1 ÅR Jan Westerberg, nyval 1 år (2022) Revisorssuppleant

OMVAL 1 ÅR Elisabeth Wester, omval 1 år (2022) Valberedning, sammankallande OMVAL 1 ÅR Monika Hansson, omval 1 år (2022) Valberedning 
OMVAL 1 ÅR Ingrid Ingers, omval 1 år (2022) Valberedning

_________________________________________________________________________________ Stående dagordning vid kommande möten: 
1. Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst  
2. Programgruppen  
3. Ekonomi  
4. Medlemskap i föreningar och förbund  
5. Hemsida och IT  
6. Ordningsregler och stadgar  
7. Motioner, valberedning och årsmöte  
8. Övriga frågor  
9. Nästa möte