Långbrodalskören 2022-08-24 Protokoll från styrelsemöte  
S5-2022 
Närvarande: Martin Wikmark, Agneta Törnquist, Lars Landin, Nettan Blom, 
Anne Veide, Lena Zackrisson, Stefan Zackrisson, Kristina Löwenberg 
Frånvarande: 
§ 33 
Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst 
∙ Konsert i Godtemplargården ägde rum 22 maj. Arrangör IOGT-NTO har krav på hur stolar  plockas ihop på ställningar efter ett framträdande. 
∙ Körstart måndagen 29 augusti, lokalen från kl 18, fika från kl 18.30, start kl 19. ∙ Internat i Sigtuna förbokat 12-13 november, via Annika Hesselvall, för att träna inför  julkonsert och lära känna varandra. Kostnad helpension 2 000 kr per person. Ny information 2022-08-29: Sigtuna dubbelbokad. Vi planerar i stället för arbetsdag lördag  12 november i Godtemplargården. Annika undersöker möjligheter i Sigtuna till våren. ∙ Alternativ till internat är arbetsdag i Fruängens kyrksal. 
Körens 30-årsfest i Park Folkets Hus Örby 1 oktober 2022 
∙ Festen är för nuvarande medlemmar (passiva och aktiva) samt hedersmedlemmar.  Kerstin är inbjuden i egenskap av hedersmedlem. Kerstin planerar för deltagande. ∙ Medlemmarna har uppmuntrats att formera flera olika arbetsgrupper inför 30-årsfesten. Flera har skrivit upp sig: Nettan, Birgitta E, Birgitta D, Ann-Britt, Yvonne, Inez, Jacqueline. ∙ Styrelsens hanterar inramningen och ekonomin med hjälp av arbetsgruppen. Arbetsgruppen  föreslår lämplig budget i övrigt. Nettan har uppdraget att vara styrelsens representant och  sammankallande. I uppdraget ingår att hantera budgeten enligt inledande stycke i paragraf  Ekonomi nedan. Arbetsgruppen behöver inte ha styrelsens godkännande för sina utlägg,  däremot behöver samtliga verifikationer (kvitton, fakturor) sparas inför ekonomiredovisning.  Catering betalas med faktura. Kan bli catering från Ica Kvantum eller från annan firma. ∙ Nettan har träffat delar av arbetsgruppen i maj och juni samt besökt Park och träffat husmor.  Vi behöver ha utrymt lokalen kl 01.45 med alla våra tomglas, burkar. Städning sköter Park. ∙ En skrift om körens 30-åriga historia kommer inte att sammanställas eftersom informationen  är alldeles för omfattande. I skåpet finns flera pärmar med digert innehåll att kika i för alla  intresserade medlemmar (Anne).  
§ 34 
Programgruppen 
Styrelsen föreslår att programgruppen engageras för det musikaliska innehållet inför 30-årsfesten. Lämpligt att programgruppen håller i programmet och hur olika smågrupper ska engageras under  kvällen. Kan tidigare sånghäfte återanvändas? Kan körbilder och filmer visas med PC-projektor? Programgruppen har varit inaktiv under sommaren. Martin gör utskick till samtliga inför körstart där  han påminner om noter för höstens träning och uppmuntrar alla att bidra till 30-årsfesten. 
§ 35 
Ekonomi 
30-årsfest: Kostnader för lokalen Park beräknas till ca 20 000 kr (1 000 kr i depositionsavgift, 1 000 kr  i bokningsavgift, lokalhyra har höjts till 12 550 kr, städning 1 550 kr, porslin 25 kr/person, dukar 85  kr/duk, en personal 300 kr/h). Mat och dryck beräknas till 500 kr/person. 
Körens kassa, för närvarande ca 75 838,08 kr, bör kunna täcka det mesta gällande festen. 
Faktura för Fruängens kyrksal har erhållits, allt reglerat och klart. 
Hyror för IOGT-lokalen kommer att kosta 500 kr/tillfälle. 
Terminsavgiften för medlemmar fastställdes till 700 kr, oförändrad sedan hösten 2018.  350 kr i avgift för vårterminen 2022, även för passiva medlemmar, är en kompensation för utebliva  träningar under hösten 2021, utgör ett undantag som täcker främst avgiften till Körförbundet men  även bank- och IT-avgift samt övriga kostnader vi ser framför oss såsom noter, coach och fest. De flesta av körens medlemmar har betalt 350 kr till pg 423 37 34-5. Swish-funktion diskuterades för  att underlätta betalning. Kostnaden för Swish är 600 kr/år, vilket känns onödigt. Styrelsen avvaktar. 
Antalet medlemmar i kören är 39 personer; 38 aktiva och 1 passiv medlem. En medlem kan vara  passiv endast under ett begränsat antal terminer efter samråd med styrelsen i varje enskilt fall. 
Passiva medlemmar: Margot Larsson. 
Medlemmar som slutat: Marie Åström, Maria Johansson. 
Nya medlemmar: Jacqueline Anwar och Birgitta Karlberg. 
Aspiranter: En tenor, en bas. 
Körförbundets avgift är 180 kr/medlem oavsett om medlemmen är aktiv eller passiv. 
§ 36 
Medlemskap i föreningar och förbund 
STIM – hanteras av Birgitta Eriksson. Inga konserter under 2021. STIM betalas efter konserter och  belastar OK Älvsjö-Örby resp. IOGT-NTO. Kören planerar inga egna konserter just nu. 
Lennart och Martin sammanställer till Kulturens. Skärpta anvisningar för att erhålla bidrag. Vi erhåller  ca 4 000 kr/år under normala verksamhetsår. 2020 blev bidraget 2 500 kr. Inga bidrag från Kulturens  under 2021. Rapporteringen tycks ha blivit krångligare. Närvarolistor och kvitton ska skickas in.  Martin kontrollerar om det räcker att rapportera varje termin. Styrelsen överväger eventuellt utträde  ur Kulturens eftersom Kulturens kräver en stor arbetsinsats för att kören ska kunna erhålla bidrag. Kan vara intressant att få ersättning för hyra, dirigentkostnad, röstcoach, noter m.m. Martin och Lennart kollar hur mycket bidrag som kan erhållas. 
§ 37 
Hemsida och IT 
Uppdaterade bilder tas vid lämpligt tillfälle. Martins svärson kan troligen engageras. Hemsidan hålls  aktuell med länkar till protokoll m.m. Hemsidan åter i drift efter en viss tids avstängning. 
§ 38 
Ordningsregler och stadgar 
Inget att notera. 
§ 39 
Motioner, valberedning och årsmöte 
Inget att notera. 
§ 40 
Övriga frågor 
Medlemmar kan lämna förslag/frågor i Förslagsmapp vid träningarna. Ett förslag från en medlem är  att sjunga igenom nya låtar helt och hållet för att få en känsla för musiken. 
Facebook ”Körsång i Stockholm” kan fungera som forum för rekrytering och för annonsering av  konserter. Nettan ombesörjer hänvisning till körens e-postadress.  
§ 41 
Nästa möte 
Styrelsemöte – onsdagen den 21 september kl. 18.30 hemma hos Agneta (Humlestigen 3). Vid protokollet Justeras 
Kristina Löwenberg Agneta Törnquist
_________________________________________________________________________________ Roller i styrelse efter konstituering av valda ledamöter direkt efter årsmötet 
Styrelse 2022 Martin Wikmark Dirigent/Körledare
OMVAL 1 år Agneta Törnquist, omval 1 år (2022) Ordförande
OMVAL 2 ÅR Kristina Löwenberg, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – sekreterare
OMVAL 2 ÅR Lena Zackrisson, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – kassör
1 ÅR KVAR Anne Veide, 1 år kvar (2021-2022) – klar Ledamot 
1 ÅR KVAR Lars Landin, 1 år kvar (2021-2022) – klar Ledamot 
NYVAL 1 år Nettan Blom, nyval 1 år (2022) Suppleant – festgruppen 
OMVAL 2 ÅR Stefan Zackrisson, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – bitr. kassör

1 ÅR KVAR Annika Hesselvall, 1 år kvar (2021-2022) – klar Revisor
NYVAL 1 ÅR Jan Westerberg, nyval 1 år (2022) Revisorssuppleant

OMVAL 1 ÅR Elisabeth Wester, omval 1 år (2022) Valberedning, sammankallande
OMVAL 1 ÅR Monika Hansson, omval 1 år (2022) Valberedning
OMVAL 1 ÅR Ingrid Ingers, omval 1 år (2022) Valberedning

_________________________________________________________________________________ Stående dagordning vid kommande möten: 
1. Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst 
2. Programgruppen 
3. Ekonomi 
4. Medlemskap i föreningar och förbund 
5. Hemsida och IT  
6. Ordningsregler och stadgar 
7. Motioner, valberedning och årsmöte 
8. Övriga frågor  
9. Nästa möte