Protokoll från årsmöte i Långbrodalskören 2016-02-15
Mötet ägde rum i Godtemplargården
 
§1  Mötet öppnades av körens ordförande Lennart Westin.
 
§2  Mötet ansågs behörigt utlyst.
 
§3  Dagordningen godkändes.
 
§3b Anmälan av övriga frågor
        Inga övriga frågor har inkommit från medlemmar före dagens möte och ingen fråga idag.
 
§4  Till årsmötesordförande valdes Susanne Johansson.
 
§5  Till årsmötessekreterare valdes Margot Larsson.
 
§6  Till justeringsmän valde Eva Westerberg och Yvonne Hammar.
 
§7  Verksamhetsberättelsen för 2015 föredrogs av körens ordförande Lennart Westin.
       Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet. Den kommer också att finnas på hemsidan.
 
§8  Kassarapporten redovisades av kassören Vera Westin. Rapporten liksom resultat- och
       balansrapport bif protokollet.
 
§9  Revisionsberättelsen föredrogs av körens revisor Birgitta Eriksson.
     
§10 Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes enhälligt.
 
§11 Val av styrelse för 2016 enl följande:
 
        Dirigent/Körledare            Martin Wikmark
        Ordförande                          Lennart Westin omvaldes 1 år
        Ledamöter                            Vera Westin omval 2 år
                                                          Katarina Sjöberg omval 2 år
                                                          Anne Veide 1 år kvar
                                                          Lars Landin 1 år kvar
 
         Suppleant                            Lena Schultz omval 1 år
 
§12 Val av revisorer                  Birgitta Eriksson 1 år kvar
                                                          Margareta Clasén suppleant omval 1 år       
 
§13 Till valberedningen på 1 år valdes:
                                                          Elisabeth Wester sammankallande
Gunilla Sundström
Lena Edin-Widén aktiv suppleant
 
§14 Terminsavgiften fastställdes till 600:- kr/termin för 2016, passiv medlem 300:- kr/termin
 
 
 
 
§15 Martin Wikmark föredrog en översiktlig verksamhetsplan inför 2016:
        30/4 Sista april som vanligt på Älvsjö IP.
        22/5 Vårkonsert i Godtemplargården.
        19/11 Långbrodalskören 25 år Eget firande i Örby, Park som vi tidigare hyrt för olika festligheter
                   och även den sedvanliga julkonserten i Godtemplargården. Datum ej fastställt.
 
§16 Övriga frågor.
        Inga övriga frågor fanns.
 
 
§17 Mötet avslutades.
 
Vid protokollet
 
____________________________
Margot Larsson
 
Justeras:
 
____________________________            _____________________
Eva Westerberg                                                       Yvonne Hammar