Långbrodalskören
F1-2019                                                                  2019-02-04
Protokoll från årsmöte
§ 1
Årsmötet öppnades av Agneta Törnquist.
§ 2
Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst.
§ 3
Dagordningen godkändes.
§ 3b
Övrig fråga om STIM-rapportering anmäldes.
§ 4
Susanne Johansson valdes till årsmötets ordförande.
§ 5
Kristina Löwenberg valdes till årsmötets sekreterare.
§ 6
Inez Malm och Gunilla Sundström valdes till justeringsmän.
§ 7
Agneta Törnquist föredrog verksamhetsrapport 2018 som lades till handlingarna.
§ 8
Lena Zackrisson föredrog kassarapport 2018 som lades till handlingarna.
§ 9
Birgitta Eriksson föredrog revisionsberättelse 2018 som lades till handlingarna.
§ 10
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§ 11
Elisabeth Wester, sammankallande från valberedningen, föredrog valberedningens förslag enligt bilaga. Ledamöter och suppleant valdes enligt nedan:
Styrelse 2019Martin WikmarkDirigent/Körledare
OMVAL 1 årAgneta Törnquist, omval 1 år (2019)Ordförande
1 ÅR KVARKristina Löwenberg, omval 2 år (2018)Sekreterare
1 ÅR KVARLena Zackrisson, omval 2 år (2018)Kassör
OMVAL 2 ÅRAnne Veide, omval 2 år (2019)Övrig ledamot – Notförvaltare
OMVAL 2 ÅRLars Landin, omval 2 år (2019)Övrig ledamot – IT/Hemsida
NYVAL 1 ÅRKatarina Sjöberg, nyval 1 år (2019)Suppleant
FYLLNADSVAL 1 ÅRStefan Zackrisson, fyllnadsval 1 år (2019)
(2 år 2018)Övrig ledamot – biträdande Kassör
§ 12
Elisabeth Wester, sammankallande från valberedningen, föredrog valberedningens förslag enligt bilaga. Revisorer valdes enligt nedan:
OMVAL 2 ÅRMargareta Clasén, omval 2 år (2019)Revisor
OMVAL 1 ÅRBirgitta Eriksson, omval 1 år (2019)Revisorssuppleant
§ 13
Valberedningen omvaldes till ny valberedning.
OMVAL 1 ÅRElisabeth Wester, omval 1 år (2019)Valberedning, sammankallande
OMVAL 1 ÅRMonika Hansson, omval 1 år (2019)Valberedning
OMVAL 1 ÅRGunilla Sundström, omval 1 år (2019)Valberedning
§ 14
Terminsavgiften för medlemmar fastställdes till 700 kr, oförändrad sedan hösten 2018.
§ 15
Martin Wikmark föredrog en översiktlig verksamhetsplan 2019 som lades till handlingarna.
§ 16
STIM-rapportering överlämnas från Katarina Sjöberg till Birgitta Eriksson.
§ 17
Årsmötet avslutades.
 
Vid protokollet                                                                                
 
Kristina Löwenberg                                                                         Susanne Johansson
Justeras
 
Inez Malm                                                                                          Gunilla Sundström