Föreningen LångbrodalskörenVerksamhetsrapport

för

år 2013Under året har kören som vanligt repeterat i Godtemplargården, två timmar i stort sett varje måndagskväll under terminerna.
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under året samt ett antal telefon- och e-postkontakter.

Föreningens utgifter har under det gångna året varit 1 588 kr högre än inkomsterna.

Periodens resultat och ekonomiska ställning framgår av separat resultat- och balansräkning.

Under 2013 har antalet medlemmar i föreningen varit 49, att jämföras med 52 under 2012.

Vårterminen började måndagen den 28 januari.

Årsmötet hölls den 11 februari i anslutning till ordinarie måndagsrepetition och med stort deltagarantal. Efter ordinarie årsmötesförhandling, där bland annat styrelse och övriga funktionärer valdes/omvaldes, presenterade Kerstin planerna inför året. I omedelbar anslutning till årsmötet hölls ett konstituerande styrelsemöte.

Körens stora utmaning för kören skulle bli instudering av programmet för en Kärlekskonsert, planerad till den 15 februari 2014 i Årsta Folkets hus. En nybildad programgrupp hade bildats med uppgiften att ta fram programförslag för konserten och hade tidigt sammanställt en första version av en kandidatlista med tänkta sånger för konserten. Vårterminens repetitioner ägnades till stor del åt att öva på sånger på listan. Under april skiftade fokus i repetitionerna tillfälligtvis mot sista april- och vårsånger. I slutet av terminen vidtog övningar på operasånger för dem som anmält sig till höstens Opera Fantastica-evenemang.

Helgen 13-14 april sammanstrålade en stor del av kören på Bergby gård, intill Väddöviken strax norr om Älmsta, för ett 2-dagars internat i vårens och kärlekens tecken. Vi arbetade intensivt under dagarna och hann med att öva i stort sett alla sånger på programförslagen för sista april-, vår och kärlekskonserterna.

Långbrodalskören hade fått uppdraget också detta år att på valborgsmässoaftonen sjunga in våren på Älvsjö Gamla IP. Vi träffades för genrep i blå huset en timme innan framträdandet och sjöng därefter välkända vårsånger inför stor publik.

Vårkonserten i IOGT-lokalen den 5 maj genomfördes inför en entusiastisk publik som även gavs möjlighet att själva få pröva på stämmosång, under Martins ledning. Vi sjöng ett blandat program med traditionella vårsånger.

Vårterminens välbesöka sista repetition den 28 maj inleddes med kaffe och jordgubbstårta. Somrig känsla denna dag med många härliga dofter utanför stugknuten, inte minst från syrener i full blom! Efter uppsjungning och samling av kören i repetitionsuppställning avtackades Kristina Holmgren och Eva Sevdin, vilka i samband med årsmötet i februari lämnade sina styrelseuppdrag i föreningen (ordförande respektive kassör). Stort tack från alla för förtjänstfullt arbete under 6 år!

Programgruppen för Kärlekskonserten informerade i börja av maj att man hade en idé om att vi skall ge en föreställning inte helt och hållet organiserad i strikt o stram konsertformation utan med inslag av vissa rörelser och omfördelningar av grupper. Och att det troligen skulle komma att ingå ett eller annat medley/potpurri med strofer ur kända kärleks-hits. Planen var att vi skulle lära oss det mesta utantill och ha höga ambitioner, precis som med Quiltykonserten 2012.

Den 10 juni fyllde vår avhållne dirigent Martin 70 år. En stor del av kören hade samlats till fördrink och sångarhyllning på Berits terrass, inför gemensamt avtågade till Älvsjö Värdshus för födelsedagsmiddag med asiatisk touch.

Höstterminens första repetition ägde rum måndagen den 26 augusti. Kerstin guidade oss i en ny version av programförslaget för Kärlekskonserten och vi kände som hastigast på nästan alla sånger.

Körens höstupptakt hölls den första september hos Eva Sevdin, Skarpan/Strängnäs. Vi övade på tidigare repeterade sånger ur kärleksrepertoaren och bekantade oss med nya sånger och medleyn med kärlekstema, därtill inspirerade av ett fartfyllt uppträdande av programgruppen ’on stage’. En bra genomkörare inför höstens fortsatta arbete!

De fortsatta repetitionerna under september och första halvan av oktober ägnades nästan uteslutande åt kärlekssångerna, för att därefter ägnas åt advents-/julsånger.

Vid repetitionen den 28 oktober meddelade Kerstin kören att hon tar en time-out på obestämd tid. Styrelsen hade informerats om detta i ett styrelsemöte den 23 oktober och tillsammans med Kerstin beslutat att hon leder kören fram till och med julkonserten den 1:a december, och då lämnar över körledarskapet till Martin tills vidare. Vid styrelsemötet beslutades också att skjuta på Kärlekskonserten, dels med anledning av Kerstins time-out, dels därför att styrelsen bedömde att tiden fram till kärlekskonserten i februari 2014 var lite för kort för de planer vi har med utantillkunnande osv. Förhoppningen var att genomföra konserten vid ett senare tillfälle och inte nödvändigtvis i samband med ”alla hjärtans dag”, tidigast under hösten 2014.

Den 9 november samlades vi i IOGT-lokalen för en kördag. Vi övade då på jul-/adventssånger inför årets adventskonsert som genomfördes den 1 december. Vi sjöng inför en fulltalig publik traditionella julsånger, huvudsakligen på svenska, före paus och ytterligare en bit in i programmet innan vi efter en snabb komplettering av vår klädsel med enstaka julattribut bytte repertoar till engelska Christmas Carols.

Årets sista ordinarie repetition hölls den 25 november och höstterminen avslutades i och med genomförd Adventskonsert i IOGT-lokalen den 1 december.

Opera Fantastica arrangerades för femte gången, denna gång åter med Eskilstuna Symfoniorkester och med Gunnar Julin i dirigentrollen. Ett 25-talmedlemmar från vår kör hade anmält sig till evenemanget och deltog i repetitioner vid 5 tillfällen under våren och hösten, i såväl Eskilstuna som Stockholm. Bejublade konserter med 2 föreställningar genomfördes i Berwaldhallen den 6 oktober. Igen en mycket trevlig upplevelse inför stor publik!

Ett 15-tal körmedlemmar deltog i en julkonsert i storkörsarrangemang (130 sångare samt barnkör) i Gustav Vasa kyrka den 14 december tillsammans med Svenska Järnvägars Musikkår under ledning av Michael Lagerström. Repetitioner hölls vid tre tillfällen under senare delen av hösten. Stor publik på konserten, läktarna fick tas i anspråk för att rymma alla besökare.

Samarbetet med Huddinge kyrkokör, initierat efter förfrågan från kyrkokören, har fortsatt under året i begränsad omfattning. Enstaka körmedlemmar har deltagit i kyrkokören vid olika tillfällen i högmässor och musikgudstjänster.Vid pennan

Lennart Westin

Ordförande