Protokoll från årsmöte i Långbrodalskören 2012-01-13

 

Mötet ägde rum vid Godtemplargården

 

§1 Mötet öppnades av körens ordförande Kristina Holmgren.
§2 Mötet ansågs behörigt utlyst.
§3 Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmälda förutom de som ingick i dagordningen.
§4 Till årsmötesordförande valdes Lennart Westin.
§5 Till årsmötessekreterare valdes Katarina Sjöberg
§6 Till justeringsmän valdes Annika Hesselvall och Gunilla Sundström.
§7 Verksamhetsberättelsen för 2011 föredrogs av körens ordförande. Verksamhetsrapporten bifogas protokollet. Den kommer även att finnas på hemsidan.
§8 Kassörens rapport redovisades av Eva Sevdin. Rapporten bifogas protokollet.
§9 Revisionsberättelsen framlades av Margareta Clasén. Margareta Clásen och Birgitta Eriksson godkänner resultat- och balansräkning för 2011. Revisionsberättelsen bifogas protokollet.
§10 Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes enhälligt.
§11 Omval av sittande styrelse valdes enligt förslag från valberedningen. Styrelsen består då av:
Dirigent/Körledare: ständig ledamot Kerstin Edewald Berg
Ordförande: omval 1 år: Kristina Holmgren
Ordinarie ledamöter: omval 2 år Martin Wikmark
omval 2 år Eva Sevdin
1 år kvar Katarina Sjöberg
1 år kvar Anne Veide
Aktiv suppleant: omval 1 år Berit Lindh
Adjungerad ledamot (se punkt 1, övriga frågor) Lena Schultz
IT ansvarig (se punkt 2, övriga frågor) Lars Landin

§12 Beslutades att kontotecknare är kassör och ordförande var för sig.
§13 Revisorer valdes enligt valberedningens förslag. Till aktiv revisorsuppleant för 1 år valdes Margareta Clasén. Birgitta Eriksson har ett år kvar som vald revisor för två år.
§14 Valberedningen omvaldes på 1 år och består av:
Ordinarie ledamöter Ulrika Gefvert-Valberg
Jan Westerberg
Aktiv suppleant Marie Wikner
§15 Terminsavgiften fastställdes och återgår till 500 kr/ termin.
§16 Dirigentens arvode fastställdes till oförändrat 250 kr/tillfälle.
§17 Dirigenten (Kerstin Edewald Berg) presenterade en preliminär plan för det kommande året:
• 21/ 4: uppträdande i Skeppsholmkyrkan på kvällen under arrangemanget "kulturnatten".
• 30/4: Valborgs sånger på Älvsjö IP
• 13/5: Vårkonsert i Godtemplagården
• (9/6: Ev. sjunga på 1700-tals dag på Svindersvik)
• 1-2/9: Körhelg på Snöå. Quilty medverkar.
• 20/10: Konsert med Quilty i Årsta folkets hus.
• Dec: Julkonsert i Godtemplagården. Datum ej bestämt.

§18 Övriga frågor:
1. Lena Schultz omvaldes till adjungerad styrelseledamot
2. Enligt tidigare beslut på föreningsmöte, valdes Lars Landin in i styrelsen som ansvarig för IT frågor (speciellt körens hemsida).
3. En stadgeändring skall införas. Dock krävs ytterligare ett beslut på ett föreningsmöte för slutgiltigt beslut.
Ändringen grundas på att Långbrodalskören ej längre är medlem i Stockholms körförbund, då detta förbund upphörde 1 jan. 2012. Vi är nu alla och envar medlemmar i Sveriges körförbund i stället. Dit vi är anmälda som kör. Planerad protokollsändring: " Långbrodalskörens medlemmar är samtidigt medlemmar i Sveriges Körförbund".
4. Kristina informerade om att en programgrupp bildats för att stödja i planeringen av konserter. Förutom Kerstin och Lena finns representation från olika stämmor i gruppen. Tanken är att programgruppen kan kontaktas av körmedlemmar som vill ha sina åsikter framförda. Programgruppen består tills vidare av:
• Kerstin Edewald Berg
• Lena Schultz
• Berit Lindh
• Katarina Sjöberg
• Martin Wikmark
5. Kristina påminde om att för den allmänna trivseln behövs det lite mer ordning och reda när det gäller:
• Komma i tid till repetitionerna
• Inte prata så mycket (framför allt inte högt) under repetitionerna.
• Alltid ha med penna och sudd och använda dessa enligt instruktioner från körledaren
• Läsa de e-mails som rör kören

§19 Mötet avslutades

 

Vid protokollet: Justeras:

Katarina Sjöberg Annika Hesselvall Gunilla Sundström