Långbrodalskören
F1-2021 2021-03-08
Protokoll från årsmöte

§ 1
Årsmötet öppnades av Agneta Törnquist.

§ 2
Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst.

§ 3
Dagordningen godkändes.

§ 4
Susanne Johansson valdes till årsmötets ordförande.

§ 5
Kristina Löwenberg valdes till årsmötets sekreterare.

§ 6
Annika Hesselvall och Berit Hellström valdes till justeringsmän.

§ 7
Agneta Törnquist föredrog verksamhetsrapport 2020 som lades till handlingarna.

§ 8
Lena Zackrisson föredrog kassarapport 2020 som lades till handlingarna.
Intäkter 42 537 kr. Kostnader 23 300,25 kr. Resultat 19 236,75 kr. Kassan 63 104,63 kr vid årets slut.
Det återstår för 16 medlemmar att betala avgiften för vårterminen 2021.
Mötet föreslog uppläsning av namnen, vilket skedde. 

§ 9
Margareta Clasén föredrog revisionsberättelse 2020 som lades till handlingarna.

§ 10
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 11
Elisabeth Wester, sammankallande från valberedningen, föredrog valberedningens förslag enligt bilaga. Ledamöter och suppleant valdes enligt nedan:
Styrelse 2021Martin WikmarkDirigent/Körledare
OMVAL 1 årAgneta Törnquist, omval 1 år (2021)Ordförande
1 ÅR KVARKristina Löwenberg, omval 2 år (2020-2021) – klarLedamot – idag sekreterare
1 ÅR KVARLena Zackrisson, omval 2 år (2020-2021) – klarLedamot – idag kassör
OMVAL 2 ÅRAnne Veide, omval 2 år (2021-2022)Ledamot 
OMVAL 2 ÅRLars Landin, omval 2 år (2021-2022)Ledamot 
OMVAL 1 årKatarina Sjöberg, omval 1 år (2021)Suppleant
1 ÅR KVARStefan Zackrisson, omval 2 år (2020-2021) – klar Ledamot – idag bitr. kassör

§ 12
Elisabeth Wester, sammankallande från valberedningen, föredrog valberedningens förslag enligt bilaga. Revisorer valdes enligt nedan:
NYVAL 2 ÅRAnnika Hesselvall, nyval 2 år (2021-2022)Revisor
OMVAL 1 ÅRBirgitta Eriksson, omval 1 år (2021)Revisorssuppleant

§ 13
Valberedningen omvaldes till ny valberedning.
OMVAL 1 ÅRElisabeth Wester, omval 1 år (2021)Valberedning, sammankallande
OMVAL 1 ÅRMonika Hansson, omval 1 år (2021)Valberedning
OMVAL 1 ÅRIngrid Ingers, omval 1 år (2021)Valberedning

§ 14
Terminsavgiften för medlemmar fastställdes till 700 kr, oförändrad sedan hösten 2018. 200 kr i avgift för vårterminen 2021 utgör dock ett undantag och täcker främst avgiften till Körförbundet.

§ 15
Martin Wikmark föredrog en översiktlig verksamhetsplan 2021 som lades till handlingarna.

§ 16
Övriga frågor:

§ 17
Årsmötet avslutades.

Vid protokollet
Kristina Löwenberg Susanne Johansson 
Justeras
Annika Hesselvall Berit Hellström