Långbrodalskören 2023-09-27

S6-2023
Protokoll från styrelsemöte
Närvarande: Martin Wikmark, Agneta Törnquist, Lars Landin
Lena Zackrisson, Stefan Zackrisson, Kristina Löwenberg

Frånvarande: Nettan Blom

§ 33
Aktiviteter hösten 2023

 Godtemplargården renoveras resten av året efter fuktskada. Bedömningen är att inget blir
färdigt före nyår. Halva hyran har överenskommits. Hur ska vi hantera slasket som kommer
till vintern? Martin pratar med ansvariga Godtemplargården. Kören kan finansiera mattor.
 Julkonsert i blir i annan lokal, förslagsvis Älvsjökyrkan. Konserten blir i körens regi och kören
behöver därför rapportera till STIM. Dialog om entréavgift, fika, hyra till kyrkan.
Vid konserten kommer el-piano att användas i stället för flygel. Martin lyssnar med Sara.
Gustaf Westberg solist på Stilla natt och Helga natt. 1000 kr i arvode.
Även Medborgarhuset Hägerstensåsen diskuterades som lämplig lokal för kördag/konsert.
Klart efter mötet: Julkonsert i Älvsjökyrkan lördag 16 december kl 16. Hyra 2500 kr.
 Framträdande på äldreboende diskuterades. Exempelvis brukar Älvsjö servishus ha
aktiviteter vid 14-tiden på eftermiddagen. Inget klart. Kan bli trångt och känsligt (Covid).
 Röstcoach Katarina Henryson kan anlitas en måndag till våren när vår träningslokal är klar.
 Kördag i Mariasalen diskuterades, alternativt att låna Älvsjökyrkan vid något tillfälle för att
kolla att allt fungerar inför julkonserten. Inget klart. Vi har ännu inte fått faktura (2500 kr) för
förra kördagen i Mariasalen 1 april. Vi bör påminna för att få komma tillbaka.
 Körförbudets adventskonsert i Norrmalmskyrkan torsdag 30 november. 16 medlemmar ur
vår kör kommer att vara med. Repetition onsdag 29 november i Adolf Fredriks aula. Vi
behöver träna extra på Halleluja (Händels Messias). I övrigt mycket samma som vår egen.

§ 34
Programgruppen

 Medlemmar: Berit, Ulrika, Annika H, Lasse, Martin (Susanne har slutat).
 Programgruppen hade möte tisdagen 19 september kl 13 och pratade om 22 möjliga bidrag
till julkonserten. Även Tänd ett ljus och Sprid ditt ljus (Stad i ljus). I övrigt diskuterades vår
nya lyckade sittning i hästskoform p.g.a. det begränsade utrymmet. I övrigt finns det ett
värde med särskilda stämövningar.
§ 35
Ekonomi
Hyran för IOGT-lokalen under hösten 2023 halveras.
Körens kassa, för närvarande 19 334 kr, efter att 8 personer har betalt avgift.
Antalet medlemmar i kören är 35 personer inklusive Martin; 34 aktiva och 1 passiv medlem.
Terminsavgiften för medlemmar föreslås av styrelsen till 700 kr på årsmötet, oförändrad sedan
hösten 2018. Körförbundets avgift är 200 kr/medlem från årsskiftet, oavsett om medlemmen är aktiv
eller passiv.
Hemsidan är betald för komman de 3 år.

§ 36

Medlemskap i föreningar och förbund

STIM – har vi inte haft. Birgitta skickar in till STIM när det blir aktuellt (årets julkonsert i Älvsjökyrkan).
Kulturens – Martin skickar närvarolistor, kvitton på hyror, Godtemplargården och Mariasalen samt
dirigentens arvode. Kören har erhållit 1710 kr i bidrag för 2022.
Körförbundet – vi är medlemmar. Kören har erhållit 1208 kr i bidrag för 2022.

§ 37
Hemsida och IT

Hemsidan har uppdaterats med nya bilder (utom bild på startsidan). Namn finns på medlemssidan
men inte på den publika (öppna) delen. I övrigt värdefullt med dagbok för genomförda repetitioner
och information om kommande konserter. Nettan har fixat stämfiler till några av våra nya låtar.
Stämfiler i mp3-format kan skapas direkt från det notprogram Nettan använder för sin egen träning.
Toppen att Nettans arbete kan komma andra till del.
Facebook – Olle har erbjudit sig att skapa och administrera Facebook-sida för kören. Nettan har
pratat med Olle. Lars kommer att prata mer med Olle. Olle tar på sig administration av intern och
publik sida. Viss kontroll krävs. Finns även en Facebookgrupp som heter ”Körsångare” och ”Körsång
Stockholm”. Olika Facebooksidor kan länka till andra Facebooksidor. Möjlighet att rekrytera tenorer?

§ 38

Ordningsregler och stadgar

Inget att notera.

§39

Motioner, valberedning och årsmöte
Förslagsmappen ligger framme på varje träning. Dags för motioner?

§ 40
Övriga frågor

Datum den närmaste tiden:
- 29-30 november, Körförbundets repetition och konsert
- 11 december, sista träningen för terminen
- 16 december, julkonsert i Älvsjökyrkan
§ 41
Nästa möte

Nästa styrelsemöte – onsdagen 22 november kl 18.30 hos Agneta, Humlestigenen 3.
Kommande årsmöte avhandlas, motioner, valberedning, datum terminsstart m.m.

Vid protokollet Justeras

Kristina Löwenberg Agneta Törnquist

_________________________________________________________________________________
Roller i styrelse efter konstituering av valda ledamöter direkt efter årsmötet
Styrelse 2023 Martin Wikmark Dirigent/Körledare
OMVAL 1 ÅR Agneta Törnquist, omval 1 år (2023) Ordförande
1 ÅR KVAR Kristina Löwenberg, 1 år kvar (2023) – klar Ledamot – idag sekreterare
1 ÅR KVAR Lena Zackrisson, 1 år kvar (2023) – klar Ledamot – idag kassör
NYVAL 2 ÅR Nettan Blom, nyval 2 år (2023-2024) Ledamot
OMVAL 2 ÅR Lars Landin, omval 2 år (2023-2024) Ledamot
1 ÅR KVAR Stefan Zackrisson, 1 år kvar (2023) – klar Ledamot – idag bitr. kassör
Revisorer:
OMVAL 2 ÅR Annika Hesselvall, omval 2 år (2023-2024) Revisor
OMVAL 1 ÅR Jan Westerberg, omval 1 år (2023) Revisorssuppleant
Valberedning:
OMVAL 1 ÅR Elisabeth Wester, omval 1 år (2023) Valberedning, sammankallande
OMVAL 1 ÅR Monika Hansson, omval 1 år (2023) Valberedning
OMVAL 1 ÅR Ingrid Ingers, omval 1 år (2023) Valberedning
_________________________________________________________________________________
Stående dagordning vid kommande möten:
1. Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst
2. Programgruppen
3. Ekonomi
4. Medlemskap i föreningar och förbund
5. Hemsida och IT
6. Ordningsregler och stadgar
7. Motioner, valberedning och årsmöte
8. Övriga frågor
9. Nästa möte