Långbrodalskören 2024-02-07  Protokoll från styrelsemöte  
S1-2024  
Närvarande: Martin Wikmark, Agneta Törnquist, Lars Landin, Nettan Blom  
Lena Zackrisson, Stefan Zackrisson, Kristina Löwenberg  
Frånvarande: Ingen 
§ 1  
Aktiviteter våren 2024  
 Vid första träningen 22/1 meddelade Agneta att Martin väljer att avgå som dirigent efter VT  2024 men att kvarstå som körsångare. Efter en förkortad träning träffades styrelsen och  valberedningen och diskuterade olika utmaningar: avsluta kören eller hitta ny dirigent?  
En arbetsgrupp bildades 22/1 bestående av Martin, Lars, Elisabeth och Olle (Olle tillfrågades  efter mötet och tackade ja) för att hitta en ny dirigent. Elisabeth och Annika har en  klasskompis från AF som är försiktigt intresserad. Martin har pratat med Kia på Körförbundet.  Lars har pratat med Kitte i Stuvsta. Elisabeth, Annika, Martin, Lars träffar AF-kompisen 15/2.  Lars formulerar en rekryteringsannons som kan läggas ut på Facebook efter 15/2.  
 Godtemplargården, med ny el, blir klar i april. Färdigt till vårkonserten? Martin kollar.   Röstcoach Katarina Henryson kan anlitas en måndag till våren om vår träningslokal är klar.   20 april kördag i Mariasalen med egen träning. Bra uppslutning senast. Egen matsäck.   30 april, valborg på Älvsjö Gamla IP (Håkan och Martin)  
 26 maj, vårkonsert i Godtemplargården (Martin kollar med Bo Larsson).  
§ 2  
Programgruppen  
 Medlemmar: Berit, Ulrika, Annika H, Lasse, Martin. Martin sammankallar om vårkonsert.  
§ 3  
Ekonomi  
Hyran för IOGT-lokalen reducerad p.g.a. renovering (500 kr/gång i st f 700 kr/gång). Troligen finns  endast ett muntligt avtal mellan oss och IOGT. Martin kollar med Kerstin.  
Körens kassa är 8 651,42 kr. Ingen har ännu betalt avgift för VT 2024.  
31 aktiva medlemmar i kören inklusive Martin. 2 passiva medlemmar (Berit, Jackie).  Vi bör inte bli färre för att säkerställa kostnadstäckning. Stefan och Lena presenterade olika budgetar  för 2024, baserade på olika höjning av terminsavgiften.  
Terminsavgiften för medlemmar föreslås av styrelsen till 900 kr på årsmötet, för VT 2024, p.g.a. höjd  hyra, lägre bidrag och färre medlemmar. Avgiften kan justeras ytterligare på ett extra årsmöte i höst.  
Körförbundets avgift är 200 kr/medlem, oavsett om medlemmen är aktiv eller passiv.  Kören betalar för 34 medlemmar. Kören har erhållit 607 kr i bidrag för 2023 (intäkt 2024).  
STIM-avgift 345 kr för fjolårets julkonsert i Älvsjökyrkan belastar 2024.  
Hemsidan är betald för kommande 3 år.  
 
§ 4 
Medlemskap i föreningar och förbund 
Körförbundet – vi är medlemmar.  
Birgitta E rapporterar till STIM i samband med konserter.  
§ 5  
Hemsida och IT 
Hemsidan har uppdaterats med nya bilder. En bild på altarna saknas på medlemssidan. Namn finns  på medlemssidan men inte på den publika (öppna) delen. I övrigt värdefullt med dagbok för  genomförda repetitioner och information om kommande konserter. Nettan och nu senast Olle har  fixat stämfiler till våra nya låtar. Lars har fixat länkar till stämfilerna på medlemssidan.  
Facebook – Olle har erbjudit sig att skapa och administrera Facebook-sida för kören. Nettan har  pratat med Olle. Lars kommer att prata mer med Olle. Olle tar på sig administration av intern och  publik sida. Viss kontroll krävs. Finns även en Facebookgrupp som heter ”Körsångare” och ”Körsång  Stockholm”. Olika Facebooksidor kan länka till andra Facebooksidor. Möjlighet att rekrytera tenorer?  
§ 6  
Ordningsregler och stadgar 
Inget att notera.  
§ 7  
Motioner, valberedning och årsmöte 
Förslagsmappen ligger framme på varje träning. Ett förslag har kommit in till årsmötet från Ingrid  Carlstedt angående byte av repetitionslokal till Älvsjökyrkan. Styrelsen kommer att undersöka detta.  Martin kollar kostnad. En fördel är rådighet över jul- och vårkonsert. Fungerar sittningen i kyrksalen?  Kan vi fortsätta använda vår blandade repertoar?  
Agneta vill ersättas efter VT 2024, Lena och Stefan vill ersättas efter 2024. Nettan och Lars har ett år  kvar. Kristina ställer upp för omval. Omval av revisorssuppleant. Omval av valberedning.  Jan Westerberg blir mötesordförande, Kristina L mötessekreterare  
§ 8  
Övriga frågor 
Datum den närmaste tiden:  
- 12 februari, årsmöte  
- 20 april, kördag i Mariasalen  
- 30 april, valborg på Älvsjö Gamla IP (Håkan och Martin)  
- 26 maj, vårkonsert i Godtemplargården (Martin kollar med Bo Larsson)  
§ 9  
Nästa möte 
Nästa styrelsemöte – onsdagen 6 mars kl 18.30 hos Agneta, Humlestigenen 3.  Vid protokollet Justeras  
Kristina Löwenberg Agneta Törnquist  
 
_________________________________________________________________________________  Roller i styrelse efter konstituering av valda ledamöter direkt efter årsmötet  
Styrelse 2024 Martin Wikmark, t.o.m VT 2024 Dirigent/Körledare OMVAL 1/2 ÅR Agneta Törnquist, omval 1/2 år (VT 2024) Ordförande OMVAL 2 ÅR Kristina Löwenberg, omval 2 år (2024-2025) Ledamot – idag sekreterare OMVAL 1 ÅR Lena Zackrisson, omval 1 år (2024) Ledamot – idag kassör 1 ÅR KVAR Nettan Blom, 1 år kvar (2024) Ledamot  1 ÅR KVAR Lars Landin, 1 år kvar (2024) Ledamot  
OMVAL 1 ÅR Stefan Zackrisson, omval 1 år (2024) Ledamot – idag bitr. kassör

Revisorer:  
1 ÅR KVAR Annika Hesselvall, 1 år kvar (2024) Revisor 
OMVAL 1 ÅR Jan Westerberg, omval 1 år (2024) Revisorssuppleant

Valberedning:  
OMVAL 1 ÅR Elisabeth Wester, omval 1 år (2024) Valberedning, sammankallande OMVAL 1 ÅR Monika Hansson, omval 1 år (2024) Valberedning 
OMVAL 1 ÅR Ingrid Ingers, omval 1 år (2024) Valberedning

_________________________________________________________________________________ Stående dagordning vid kommande möten: 
1. Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst  
2. Programgruppen  
3. Ekonomi  
4. Medlemskap i föreningar och förbund  
5. Hemsida och IT  
6. Ordningsregler och stadgar  
7. Motioner, valberedning och årsmöte  
8. Övriga frågor  
9. Nästa möte